Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie


Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie.
• Data publikacji strony internetowej: 2018-04-06.
• Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących lub słabosłyszących
• Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik
Obecnie trwają działania mające na celu poprawę dostępności strony osobom ze szczególnymi potrzebami.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioleta Wojciechowska, adres poczty elektronicznej:[email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 513 580 601. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:
• dane osoby zgłaszającej żądanie,
• wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
• sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, ŚDS niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, ŚDS może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie, ul. 1 Maja 19, 12-122 Jedwabno

Budynek usytuowany w Jedwabnie przy głównej ulicy (droga Szczytno-Nidzica), oznakowany, łatwy do odszukania wśród innych budynków. Obszar w otoczeniu budynku jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi. Na terenie ŚDS dostępny parking dla uczestników placówki oraz interesantów.

Do budynku prowadzą dwa wejścia oznaczone literami A i B.
Wejście A (główne) znajduje się od strony ulicy. Wejście w poziomie ulicy, bez fizycznych barier – szerokie, bezprogowe drzwi. Wejście B znajduje się od strony podwórza. Prowadzą do niego schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Szerokie, bezprogowe drzwi.

Budynek trzykondygnacyjny. Zapewniona dostępność do wszystkich kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością. W obiekcie jest winda spełniająca wymogi dla osób z niepełnosprawnością (winda wymaga trzymania przycisku na pulpicie wewnętrznym podczas jazdy; wyposażona w poręcz, system alarmowy).

Budynek wyposażony w krzesło ewakuacyjne pozwalające jednej osobie bezpiecznie i łatwo ewakuować po schodach w dół osobę o ograniczonej zdolności poruszania się w przypadku wystąpienia zagrożenia. Krzesło zamontowane na III kondygnacji obok windy.

W budynku szerokie korytarze bez zbędnych przeszkód architektonicznych. Dostateczna przestrzeń pozwalająca na wygodną komunikację osób na wózkach. Szerokie drzwi do pomieszczeń w kontrastowych barwach wobec przestrzeni. Posiadają czytelne oznaczenia z zachowaniem kontrastu kolorystycznego. Do wszystkich pomieszczeń (za wyjątkiem technicznych) możliwość dotarcia i skorzystania na wózku.

Toalety dostępne na każdej kondygnacji. Na II i III kondygnacji toaleta dla osób z niepełnosprawnością (zwiększona przestrzeń manewrowa, uchwyty przy sedesie i umywalce, miejsce na nogi pod umywalką). We wszystkich toaletach uchwyty przy sedesie. Łazienka z prysznicem – uchwyty, krzesło kąpielowe.

W jednym pomieszczeniu zapewniono wytłumienie pogłosu i echa poprzez zastosowanie płyt akustycznych (pracownia muzyczno-teatralna).

Elementy instalacji elektrycznej, tj. włączniki światła, gniazdka, nisko zamontowane.

W budynku wydzielone miejsce do wyciszenia (pokój wyciszeń na III kondygnacji)

W budynku znajdują się oznakowania dróg ewakuacyjnych (oświetlenie ewakuacyjne).

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Dwie osoby zatrudnione w ŚDS posługują się językiem migowym w stopniu podstawowym.

ŚDS zapewnia pomoc pracowników w zakresie poruszania się i funkcjonowania w placówce.

Skip to content