RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY
W JEDWABNIE

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie, ul. 1 Maja 19, 12-122 Jedwabno, e-mail: [email protected], telefon: 513 580 601 (dalej: Administrator)

CEL, PODSTAWA PRAWNA i CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1.   Przetwarzanie wynika z przepisów prawa:

W przypadku spełnienia obowiązku prawnego Administratora, jakim jest zorganizowanie zajęć oraz pobytu dla Uczestników, ich dane w zakresie: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i nr telefonu oraz dane ich opiekunów prawnych, w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i nr telefonu, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane dotyczące stanu zdrowia w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Podanie danych osobowych w wyżej wymienionych przypadkach jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwi korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

 2.   Przetwarzanie na podstawie wyrażonej zgody:

W przypadku publikacji imienia i nazwiska oraz wizerunku i głosu w przestrzeni publicznej, w tym na stronach i serwisach internetowych dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie udzielonej zgody.

Podanie danych w powyższych przypadkach jest dobrowolne. W tym zakresie dane będą przetwarzane do momentu ich usunięcia lub do czasu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

 3.   Przetwarzanie jako prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych:

W przypadku publikacji w przestrzeni publicznej, w tym na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych, zapisu wizerunku zarejestrowanego podczas wydarzeń oraz imprez o charakterze otwartym, dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f w celach informacyjnych o działalności ŚDS. Dane będą przetwarzane do momentu usunięcia zapisu bądź pozytywnego rozpatrzenia przez ŚDS wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 4.   Przetwarzanie w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym:

 • W celu przygotowania i realizacji podpisanej umowy

Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych w tym celu jest obowiązkowe. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu tej umowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentacji;

 • W celu rozliczenia zawartej umowy

W ramach czynności związanych z rozliczaniem zawartych umów, jak również kontrolą prawidłowości ich wykonania podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych w tych przypadkach jest obowiązkowe.

Dane będą przetwarzane przez co najmniej 5 lat liczone od dnia następującego po roku obrachunkowym, zgodnie z ustawą o rachunkowości z zachowaniem zasad archiwizacji dokumentacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH:

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora, takim jak:

 • dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności ich przetwarzania,
 • operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji,
 • banki w celu realizacji przelewów,
 • podmioty publiczne w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:

 1. Prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich treści, a także żądania ograniczenia ich przetwarzania, w każdym przypadku.
 2. Prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych w przypadkach, w których przetwarzanie nie jest obowiązkiem prawnym nałożonym na administratora.
 3. Prawo do przenoszenia danych, które są przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie zawartej umowy.
 4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania realizowanego w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora
 5. Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH:

Administrator w celu prawidłowego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i sposobami ich przetwarzania mailowo na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Administratora.