RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), zwanej dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie, 12-122 Jedwabno ul. 1 Maja 19;

 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub w siedzibie Administratora;

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz e RODO w celu prowadzenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów oraz pobytu w Domu w związku z decyzjami kierującymi na ten pobyt;

 • Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności:

  – ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.),

  – ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z późn.zm.)

  – ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z póżn. zm.)

  – rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586 z późn. zm),;

 • Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych oraz organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa;

 • Okresy przetwarzania Państwa danych osobowych wynikają z wynikają z ustaw, o których mowa powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów archiwalnych.

 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.

 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność świadczenia usług oferowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie.

 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu oraz nie planujemy przekazywania Państwa danych za granicę.


Administrator danych, Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie informuje, że w przypadku dostarczenia do administratora „Curriculum Vitae” (CV) w sytuacji, gdy nie jest prowadzony nabór na stanowisko pracy, otrzymane dokumenty będą przechowywane przez maksymalnie 2 lata. Dokumenty będą niszczone zawsze w miesiącu listopadzie a zakres niszczenia będzie obejmował wszystkie „Curriculum Vitae” dostarczone do administratora w roku poprzednim.