Przejdź do treści

RODO

OGÓLNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W JEDWABNIE

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie, ul. 1 Maja 19, 12-122 Jedwabno, e-mail: [email protected],

telefon: 513 580 601 (dalej: Administrator)

CEL, PODSTAWA PRAWNA i CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. Prowadzenie dokumentacji związanej z korzystaniem z usług Środowiskowego Domu Samopomocy:

W przypadku spełnienia obowiązku prawnego Administratora, jakim jest zorganizowanie zajęć oraz pobytu dla Uczestników oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji z tym związanej, ich dane w zakresie: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i nr telefonu oraz dane ich opiekunów prawnych, w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i nr telefonu, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z przepisami Rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dane dotyczące stanu zdrowia w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Podanie danych osobowych w wyżej wymienionych przypadkach jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwi korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

 1. Publikacji danych osobowych w przestrzeni publicznej:

W przypadku publikacji imienia i nazwiska oraz wizerunku i głosu w przestrzeni publicznej, w tym na stronie www.sds.jedwabno.pl oraz serwisie YouTube (kanał ŚDS Jedwabno) i drukowanych ulotkach informacyjnych, dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych w powyższych przypadkach jest dobrowolne. W tym zakresie dane będą przetwarzane do momentu ich usunięcia lub do czasu wycofania zgody.

Dane mogą być przekazywane Gminie Jedwabno w celu publikacji na stronie www.jedwabno.pl oraz profilu Facebook gminy, w przypadku wyrażenia zgody na takie działanie.

 1. Prowadzenia korespondencji tradycyjnej oraz elektronicznej poprzez e-mail

W przypadku gdy Administrator otrzymuje od swoich uczestników/opiekunów/ klientów korespondencję za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, dane w niej zawarte przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy.

Dane z korespondencji, która nie wynika z zawartych umów, przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania lub przedstawienia oferty. W tym wypadku prowadzenie korespondencji jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Korespondencja przechowywana jest przez okres niezbędny do zapewnienia jej ciągłości, jednak nie dłużej niż 6 lat, lub do momentu pozytywnego rozpatrzenia przez Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania.

 1. Umieszczania informacji w przestrzeni publicznej

Prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jest informowanie lokalnej społeczności o podejmowanych działaniach poprzez publikowanie w przestrzeni publicznej (strona www, kanał YouTube) informacji dotyczących Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach oraz imprezach o charakterze otwartym. Dane osobowe będą dostępne wszystkim użytkownikom odwiedzającym ww. media. Dane będą przetwarzane do momentu usunięcia informacji bądź pozytywnego rozpatrzenia przez Administratora wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 1. Zawierania umów cywilnoprawnych:

W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz następnie w celu jej wykonania i rozliczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie żądanych danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji umów. Zgromadzone dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń z jej tytułu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

 1. Prowadzenia księgowości

W ramach czynności związanych z rozliczaniem faktur lub innych dowodów księgowych oraz zawartych umów podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie danych w tych przypadkach jest obowiązkowe. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności dotyczących prawa podatkowego.

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH:

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na jego rzecz, takim jak:

 • dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności ich przetwarzania,
 • operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji,
 • banki w celu realizacji przelewów,
 • podmioty publiczne w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
 • dane osobowe umieszczone w przestrzeni publicznej będą dostępne wszystkim użytkownikom odwiedzającym stronę www Administratora oraz prowadzony kanał YouTube..

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:

 1. Prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich treści, a także żądania ograniczenia ich przetwarzania, w każdym przypadku.
 2. Prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych w przypadkach, w których przetwarzanie nie jest obowiązkiem prawnym nałożonym na administratora.
 3. Prawo przenoszenia danych, które są przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie zawartej umowy.
 4. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.
 5. Prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody Administrator informuje, że udzieloną zgodę można wycofać:

 1. wysyłając na adres: [email protected] wiadomość e-mail z takim żądaniem,
 2. osobiście w siedzibie.

Wycofanie zgody może być złożone wyłącznie przez właściciela danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby wycofującej zgodę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień.

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH:

Administrator w celu prawidłowego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – pana Michała Cupiała oraz zastępcę Inspektora Ochrony Danych – panią Annę Smolińską, z którymi można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i sposobami ich przetwarzania mailowo na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Administratora.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Skip to content