Przejdź do treści

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie jest ośrodkiem wsparcia skierowanym do osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w zakresie funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.

Głównym celem działań podejmowanych w placówce jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej Uczestników oraz ich integracja społeczna. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne służą podnoszeniu samooceny i przywracaniu wiary we własne możliwości, minimalizują lęki i napięcia. Zapewnienie możliwości aktywnego i autentycznego udziału w życiu społecznym i kulturalnym, w warunkach bezpieczeństwai akceptacji, prowadzi do niwelowania poczucia wyobcowania i osamotnienia oraz podniesienia poziomu jakości życia Uczestników.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie dysponuje 47 miejscami dziennego pobytu. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.

Metody i formy pracy prowadzonej w Domu są zindywidualizowane, dopasowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych Uczestników. Wszelkie działania wspierająco-aktywizujące są prowadzone w oparciu o paradygmat podmiotowości, nastawiony na ujmowanie człowieka, jako niepowtarzalnej jednostki ze wszystkimi jej mocnymi i słabymi stronami, mającej prawo do samorealizacji i rozwoju w integracji z innymi ludźmi.

Skip to content